top of page

Algemene voorwaarden coachonthenet.com

 


Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Coachonthenet.com.

 2. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand.


Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.

 2. De teksten en afbeeldingen geven een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 3. Coachonthenet.com kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.  

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Coachonthenet.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

 3. Wanneer de consument zich (digitaal) aanmeld voor een dienst, product of digitale inhoud, plaatst de consument een bindende afspraak.

 4. De consument kan deelnemen wanneer het volledige bedrag betaald is. In het geval van een afspraak, workshop, webinar, opleiding of training ligt de levering in de toekomst. De datum wordt vermeld in het aanbod van de dienst en in de bevestigingsmail.

Herroepingsrecht bij producten:

 1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen richt de consument een herroeping aan coachonthenet.com, coachonthenet@gmail.com. Hierin stelt de consument in een ondubbelzinnige verklaring Coachonthenet.com op de hoogte van de beslissing de overeenkomst te herroepen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden tenzij anders overeengekomen.

Uitsluiting herroepingsrecht

De de navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

 1. Dienstovereenkomsten, als de uitvoering is begonnen;

 2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 5. De levering van digitale inhoud.

De prijs
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Identiteit van de ondernemer

Coachonthenet.com

Gonda Gerritsen

Telefoonnummer: 06-81944292

E-mailadres: coachonthenet@gmail.com

KvK-nummer: 

Btw-identificatienummer: 

bottom of page